หน้าหลัก แนะนำมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร หน่วยงานภายใน บุคลากร ผู้สนใจเข้าศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า แผนผังเว็บไซต์
rus
rus
rus president th
rus
rus อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
rus rus
rus
rus covid

rus news ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ป.โทและป.เอก คณะบริหารธุรกิจฯ รอบที่1 2 รับตรงทั่วไป
รายละเอียด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ รับสมัครปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับ ป.โทและป.เอก คณะบริหารธุรกิจฯ รอบที่1 รับตรงทั่วไป
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
รายละเอียด
ดูทั้งหมด >>
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

rus leelawadee รอบรั้วสุวรรณภูมิ
ดูทั้งหมด >>

rus
rus ร่างระเบียบข้อบังคับ
rus แผนยุทธศาสตร์
rus สรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ
rus ita
rus องค์กรคุณธรรม
rus ค่านิยม
rus ประกาศ ข้อบังคับ
rus พรบ border=
rus ฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

rus u2t
rus ขออีเมลนักศึกษา rus แนะนำ ติชม
rus ร้องเรียนทุจริต
rus ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
rus โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
rus คู่มือนักศึกษา
rus แผนปฏิบัติการดิจิทัล
rus แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
rus ประเมินคุณภาพบัณฑิต

Quick Links
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HR-MIS)
ระบบรับสมัครนักศึกษา
ระบบทะเบียนนักศึกษา
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านงบประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลลงเวลาปฏิบัติราชการ
ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)
ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิส์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

rus rus icon คณะ / สถาบัน / สำนัก rus
rus
rus more   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
rus
rus more   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
rus
rus more   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
rus more   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
rus
rus more   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
rus
rus more   คณะศิลปศาสตร์
rus
rus more   สถาบันวิจัยและพัฒนา
rus
rus more   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
rus
rus more   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
rus
rus more   สำนักงานอธิการบดี
rus
rus more   สำนักงานตรวจสอบภายใน
rus
rus
rus rus rus
 
rus bid จัดซื้อจัดจ้าง
ดูทั้งหมด >>
rus news ประชาสัมพันธ์
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกยื่นเอกสารเช่าของโรงแรม RUS Hotel & Convention มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)
วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน 2 เม.ย. 2566
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรือง ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้แทนบุคลากรในสถาบันและสำนัก เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง กำหนดการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นพบ 20 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า    1
ดูทั้งหมด >>
rus person ประกาศรับสมัครบุคลากร
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
ประกาศมทร.สุวรรณภูมิ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566
ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566
ค้นพบ 77 รายการ  แสดง 20 รายการ / 1 หน้า    1
ดูทั้งหมด >>
ประมวลภาพกิจกรรม
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนพฤศจิกายน 2564

more detail
พิธีเปิดอาคารเลิศสรรพวิทย์

more detail
คืนข้อมูลการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี

more detail
ระดมความคิดพัฒนามหาวิทยาลัยตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

more detail
เปิดการอบรมกลไกการบ่มเพาะกลุ่มผู้มีศักยภาพตามประสบการณ์ (Grooming)

more detail
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นนทบุรี

more detail
ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน

more detail
ประชุมบุคลากร ประจำภาคการศึกาาที่ 2 -2564

more detail
การประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

more detail
มอบเงินสมทบทุน แก่ สมาคมศิษย์เก่า ฯ

more detail
ดูทั้งหมด >>
rus ebook rus elearning
rus แจ้งซ่อม rus จองห้องประชุม
rus ข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน rus สลิปเงินเดือน
rus elearning สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน rus tdc ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม
rus กิจกรรมจิตอาสา rus สืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
rus ทดสอบสมรรถนะด้านไอที rus wfh
rus ความพร้อม wfh rus mail
rus
rus
rus rus icon ปฏิทินกิจกรรม มทร.ส. rus
rus rus
rus rus rus

rus rus icon Web Link rus
rus
rus
rus logo
rus รายงานและข้อมูลเผยแพร่
rus องค์การนักศึกษา
rus vpn
rus wifi
rus galepages
rus ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
rus ศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัล
rus วารสารวิชาการ
rus จุลสาร
rus งานวิเทศสัมพันธ์
rus
rus
rus
rus ข่าว กิจกรรม rus กฤตภาค rus ห้องสมุด rus mail
rus voip rus ฐานข้อมูลมาตรฐาน สกอ. rus ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ rus ดรรชนีวารสาร
rus km rus mis rus จดหมายข่าว rus หนังสือพิมพ์
rus
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 035-709101 ถึง 103 แฟกซ์ : 035 709 105
Copyright (C) 2010-2011 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi All rights reserved.
ipv6 ready